MO Premium SMS usluge

 

U ovu grupu usluga pripadaju usluge koje se naplaćuju samim slanjem SMS poruke od korisnika prema davatelju usluge (MO - mobile originated, započeto sa strane mobitela). Ova vrsta usluge je dvosmjerna, što znači da postoji i mogućnost interakcije tj. odgovaranja korisnicima mobitela. U Hrvatskoj kod sva tri mobilna operatora postoji 8 tarifa po kojima se ovakve usluge naplaćuju (do maksimalnih 6,10 kn s uključenim PDV-om). Samo terećenje mobilnog računa se odvija odmah pri slanju poruke, bez obzira na ishod same usluge.

 

U svrhu ovakvih usluga IPT ima potpisane ugovore sa sva tri mobilna operatora i otvara potrebne kanale za komunikaciju prema operatorima. IPT može imati dvije uloge:

  • isključivo prosljeđivanje poruka u oba smjera - davatelji usluge koriste IPT-ove web servise za komunikaciju sa IPT SMS sustavom.
  • aplikativna logika na IPT serverima - sve se obavlja unutar IPT-a, a davatelj usluga može pratiti aktivnosti na IPT SMS Control Panelu